Satiksmes drošības politika

  1. Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) Satiksmes drošības politikas (turpmāk tekstā – Politika) mērķis ir noteikt Sabiedrības apņemšanos pildīt ar satiksmes drošību saistīto normatīvo aktu prasības, izvirzītos drošības mērķus, kā arī apņemšanos kontrolēt no Sabiedrības darbības izrietošos un citu dzelzceļa sistēmas dalībnieku radītos drošības apdraudējumus un pastāvīgi uzlabot savu drošības pārvaldības sistēmu.

  2. Sabiedrības valde apstiprina satiksmes drošības mērķus un seko līdzi Sabiedrības drošības rādītājiem salīdzinājumā ar izvirzītajiem mērķiem. 

  3. Satiksmes drošības jomā Sabiedrība apņemas:

3.1.    integrēt satiksmes drošības pārvaldību katrā darbības procesā;
3.2.    ievērot Eiropas Savienības, Latvijas Republikas, kā arī to valstu, kuru teritorijā tiek veikti pārvadājumi piemērojamo normatīvo aktu prasības;
3.3.    pārvaldīt Sabiedrības darbības un citu ar Sabiedrību saistītu dzelzceļa sistēmu dalībnieku radītos drošības apdraudējumus;
3.4.    nodrošināt satiksmes drošības risku analīzes veikšanu un piešķirt resursus risku vai apdraudējumu novēršanai, vai, kur tas nav iespējams, to minimizēšanai;
3.5.    nodrošināt visu Sabiedrības darbinieku un citu ieinteresēto pušu iesaistīšanu satiksmes drošības jautājumu risināšanā, tādejādi veicinot drošības kultūru;
3.6.    uzturēt Sabiedrības izstrādāto drošības pārvaldības sistēmu un nepieciešamības gadījumā pilnveidot to;
3.7.    izveidojot riteklu tehnisko apkopju un remontu sistēmu, nodrošināt Sabiedrības valdījumā esošo ritekļu tehnisko apkopju un remontu organizāciju, dokumentācijas pārvaldību un tehnisko apkopju un remontu veikšanu, kā arī šo procesu koordinēšanu un uzraudzību tā, lai Sabiedrības valdījumā esošie ritekļi tiktu droši ekspluatēti; 
3.8.    pilnveidojot darbības un tehnoloģiskus procesus, nodrošināt, ka riski, kas saistīti ar mijiedarbību starp cilvēku uzvedību, organizatoriskajiem apstākļiem un tehnoloģiju, pienācīgi izskatīti. Nodrošināt, ka cilvēkfaktori un organizatoriskie faktori tiek ņemti vērā attiecīgajos Drošības pārvaldības sistēmas procesos;
3.9.    veikt nepārtrauktu Drošības pārvaldības sistēmas efektivitātes novērtēšanu un pilnveidošanu, veicināt Sabiedrības darbinieku izpratni satiksmes drošības jomā.  

  1. Sabiedrība īsteno Politiku, piemērojot apstiprinātas drošības pārvaldības sistēmas procedūras.
  2. Politika periodiski tiek pārskatīta pēc Sabiedrības drošības rādītāju izvērtēšanas, veicot salīdzināšanu attiecībā pret izvirzītajiem mērķiem, un nepieciešamības gadījumā pilnveidota.
  3. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, un ikviens atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs par tās sekmīgu īstenošanu.
  4. Politika ir paziņota Sabiedrības darbiniekiem un atsevišķa dokumenta veidā izvietota Sabiedrības tīmekļa vietnē, tā ir brīvi pieejama citām ieinteresētajām pusēm.